Kindbehartiger

Iedere scheidingssituatie is anders. Dit betekent dat het werk van de Kindbehartiger

maatwerk betreft. Ik geef graag een globaal beeld van wat kan worden

verwacht van de ondersteuning via een Kindbehartiger.

 

 

De ondersteuning van de Kindbehartiger is erop gericht om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

 • Intakegesprek: Tijdens het intakegesprek wordt, gezamenlijk dan wel afzonderlijk van elkaar, kennis met elkaar gemaakt en wordt uitleg gegeven over de rol van de Kindbehartiger. De hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd.
  De toestemming voor de ondersteuning wordt afgestemd en het financiële gedeelte wordt toegelicht. Er worden op maat gemaakte afspraken gemaakt. De Beroepscode wordt uitgelegd.
 • Overeenkomst: De werkdoelen worden vastgelegd, in de overeenkomst Kindbehartiger en/of een werkdocument, en door een ieder bevestigd. De Beroepscode Kindbehartiger wordt overhandigd/toegestuurd.
 • Kindgesprek: De Kindbehartiger gaat (spelenderwijs) in gesprek met het kind en biedt ondersteuning. Er kunnen meerdere gesprekken plaatsvinden. Die materie die het kind aangaat, wordt op kindvriendelijke wijze aan het kind uitgelegd. Het kan ook zo zijn dat de Kindbehartiger eerst met ouders aan de slag gaat of na overleg met andere professionals/hulpverleners spreekt.
 • Oudergesprek: Er vinden (afzonderlijk) gesprekken met ouders plaats over de beleving van de ouders, het belang van het kind, de onderlinge communicatie en de wensen voor de toekomst.
 • Terugkoppeling: Tijdens een gezamenlijk gesprek met ouders, of via afzonderlijke gesprekken, wordt een terugkoppeling gegeven over de bevindingen en vindt psycho educatie plaats. Ouders krijgen tips en tools aangereikt voor de toekomst en worden voorzien van (juridisch) advies.
  Er wordt afgestemd of ook het kind aanwezig kan zijn, afhankelijk van de situatie, de leeftijd en ontwikkeling.
 • Familieleden en partners van de ouders: Daar waar nodig worden overige familieleden, de partners van ouders en andere belanghebbenden op passende wijze betrokken.
 • Werkdoelen: Tussentijds worden werkdoelen aangereikt en kan er telefonisch of per e-mail contact plaatsvinden.
 • Dossier: De Kindbehartiger houdt in vertrouwen en voor intern gebruik een dossier bij.
 • Samenwerking professionals: De Kindbehartiger werkt in overleg samen met andere professionals, zoals mediators, advocaten, kindertherapeuten, scheidingscoaches en instanties.
 • Eindgesprek: Na afloop van het traject vindt er een afsluitend gesprek plaats met het kind en de ouders (gezamenlijk of afzonderlijk van elkaar) alsmede waar nodig met andere betrokkenen. De met elkaar gemaakte afspraken worden bekrachtigd. Dit kan via verslaglegging plaatsvinden, waarover een ieder wordt geïnformeerd. Verslaglegging vindt plaats ter afronding van een traject dan wel wanneer zich een juridische procedure voordoet.
  Veelal wordt er een proefperiode afgesproken, waarna bij de Kindbehartiger wordt geëvalueerd of de afspraken passend blijken te zijn. Tijdens het gesprek wordt er gesproken over de evaluatie en eventuele nazorg.

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is leidend binnen de geboden ondersteuning.