Kinderbelang Centraal Kinderbelang Centraal, gevestigd aan Pasbree 89, 7103 BX, Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 • Contactgegevens:

 

Website: www.kinderbelangcentraal.nl

Email: info@kinderbelangcentraal.nl

Praktijkadres: Pasbree 89, 7103 BX, Winterswijk

Telefoonnummer: 06-43809555

Petra Oonk is de Functionaris Gegevensbescherming van Kinderbelang Centraal zij is te bereiken via info@kinderbelangcentraal.nl

 

 • Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kinderbelang Centraal verwerkt wanneer één van onze diensten wordt gebruikt, onze website wordt bezocht, wanneer contact met ons wordt opgenomen/plaatsvindt en/of omdat gegevens aan ons worden verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken rondom de ondersteuning van kinderen en ouders in een scheidingssituatie:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN kinderen in verband met Gemeentelijke trajecten

De gegevens hebben we nodig om te verwerken in een overeenkomst, een ouderschapsplan, document met afspraken, dossiervormig en verslaglegging. Wij verwerken de gegevens met toestemming van ouders of voogd.

 

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Kinderbelang Centraal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kinderbelangcentraal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Burgerservicenummer kinderen (BSN) in verband met Gemeentelijke trajecten

De gegevens hebben we nodig om te verwerken in een overeenkomst, een ouderschapsplan, een document met afspraken, voor dossiervormig en verslaglegging. Wij verwerken de gegevens met toestemming van ouders of voogd.

 

 • Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

 

Kinderbelang Centraal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te verwerken in een overeenkomst van opdracht, een ouderschapsplan, document met afspraken, dossiervormig en verslaglegging
 • In verband met Gemeentelijke trajecten
 • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van verzoeken/bestellingen
 • Het afhandelen van betalingen
 • Te informeren over (wijzigingen van) diensten en producten
 • Voor onze administratie en om te voldoen aan wet- en regelgeving

 

 

 • Geautomatiseerde besluitvorming

 

Kinderbelang Centraal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kinderbelang Centraal) tussen zit. Kinderbelang Centraal gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Outlook, email-verwerking, met als doel de communicatie te laten verlopen tussen cliënt en hun wettelijke vertegenwoordiging alsmede betrokken hulpverlening waarover een ieder is geïnformeerd. Cliënten ontvangen middels dit systeem e-mails en emailadressen zijn opgeslagen in Outlook.
 • MUIS, administratiesysteem, met als doel facturatie te verwerken. Cliënten/klanten ontvangen middels dit systeem de facturen. Factuurgegevens zijn opgeslagen in MUIS en worden beheerd door boekhoudkantoor Boesveld van de Burg.
 • Mull2media, website en berichtenverkeer naar info@kinderbelangcentraal.nl vanaf de website.

 

 

 

 • Bewaartermijn

 

Kinderbelang Centraal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam            minimaal 2 en maximaal 15 jaar

– Geslacht                                minimaal 2 en maximaal 15 jaar

– Geboortedatum                     minimaal 2 en maximaal 15 jaar

– Geboorteplaats                      minimaal 2 en maximaal 15 jaar

– Adresgegevens                      minimaal 2 en maximaal 15 jaar

– Telefoonnummer                   minimaal 2 en maximaal 15 jaar

– E-mailadres                           minimaal 2 en maximaal 15 jaar

– BSN kinderen                        minimaal 2 en maximaal 15 jaar

– Dossier/verslag                     minimaal 2 en maximaal 15 jaar

De reden van deze bewaartermijn is dat dossiers opnieuw geopend kunnen worden binnen de gestelde termijn van 2 tot 15 jaar.

 

 1. Verkoop gegevens

Kinderbelang Centraal deelt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kinderbelang Centraal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kinderbelang Centraal persoonsgegevens aan derden met nadrukkelijke toestemming.

 • Professionals, (gemeentelijke) instanties en zorgverleners, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Professionals, (gemeente) instanties en zorgverleners, doel: mogelijkheid rondom verwijzing
 • Huisarts, doel: volledigheid dossier huisarts
 • School, doel: overleg mogelijk maken over cliënt
 • Boesveld van de Burg, doel: verwerking facturatie en boekhouding

 

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Kinderbelang Centraal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kinderbelang Centraal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kinderbelangcentraal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kinderbelang Centraal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

Kinderbelang Centraal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kinderbelangcentraal.nl